Regulamin publikacji artykułów na portalach Traffic Peaks

§ Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług publikowania artykułów na portalach internetowych
spółki Traffic Peaks, na rzecz Dostawców treści (dalej: „Zamawiający”).
1.2. Usługa świadczona jest przez firmę Traffic Peaks Sp. z o.o. (dalej: „Usługodawca”).

§ Usługa i korzystanie z usługi

2.1. Świadczona usługa polega na publikacji artykułów tematycznych („Artykuły”).
2.2. Usługa świadczona jest odpłatnie, na warunkach umieszczonych w kolejnych postanowieniach
Regulaminu.

§ Warunki świadczenia Usługi

3.1. Usługodawca na posiadanych Portalach publikuje nadesłane przez Zamawiających artykuły.
3.2. Przesłanie przez Zamawiającego artykułu jest równoznaczne z zapewnieniem, że Zamawiający
posiada prawa majątkowe autorskie do artykułu w zakresie, w jakim artykuł ten zostaje
wykorzystany na potrzeby publikacji na Portalach Traffic Peaks oraz, że artykuł jest
unikalny i nigdy nie był publikowany w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia, że nadesłany
artykuł był już wcześniej opublikowany i nie jest unikalny lub, że Zamawiający nie
posiada do niego praw autorskich Usługodawca może:
3.2.1. usunąć opublikowany artykuł z Portalu w trybie natychmiastowym
3.2.2. nie jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia za publikację.
3.2.3. zażądać zapłacenia kary
3.2.4. w przypadku braku majątkowych praw autorskich Zamawiającego do artykułu może
wystąpić o zaspokojenie roszczeń autora/właściciela majątkowych praw autorskich
3.3. Zamawiający zezwala Usługodawcy na przesłanie faktury w formie elektronicznej.
3.4. Zamawiający nie może działać na szkodę Usługodawcy, to znaczy, że nie może zamieszczać
w artykułach nienaturalnych linków. W przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z
Regulaminem Usługodawca ma prawo usunąć opublikowany artykuł z Portalu i nie jest zobowiązany
do zwracania wynagrodzenia za publikację.
3.5. Artykuł może być oznaczony jako „Artykuł sponsorowany” lub „Informacja prasowa” lub
„Artykuł partnera serwisu” – lub nie oznaczony. Sposób oznaczenia jest ustalany przy składaniu
zamówienia.
3.6. Usługodawca i Zamawiający mogą w drodze pisemnych uzgodnień ustalić inne warunki
świadczenia usług niż opisane w niniejszym regulaminie. W razie wątpliwości lub rozbieżności
stanowisk Usługodawcy i Zamawiającego obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

§ Artykuły

4.1. Artykuły to unikalne treści opisujące usługę, wydarzenie, produkt itp.
4.2. Artykuł może mieć charakter reklamowy oraz może posiadać aktywne linki do stron wskazanych
przez Dostawcę. W przypadku artykułu o charakterze reklamowym Zamawiający
jest zobowiązany posiadać odpowiednie prawa, w tym autorskie i inne uprawniające go do
posługiwania się oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.
4.3. Zamawiający za pomocą e-mail ([email protected] lub [email protected])
zamawia publikację na wskazanych przez siebie Portalach.
4.4. Do zamówienia publikacji artykułu dochodzi kiedy zostanie ono przesłane na e-mail oraz
pozytywnie zweryfikowane przez Usługodawcę.
4.5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za zamówienie w momencie otrzymania Faktury,
stosownie do wskazanego terminu płatności.
4.6. Usługodawca jest zobowiązany do opublikowania artykułu do 5 dni roboczych od otrzymania
informacji.
4.7. W przypadku nietypowych wytycznych po stronie Zamawiającego, Usługodawca może nie
opublikować artykułu lub wnieść o uiszczenie dodatkowej opłaty za wymagania Zamawiającego.
4.8. Po opublikowaniu artykułu Usługodawca zobowiązany jest do przesłania linku do publikacji
na adres e-mail z którego otrzymał zamówienie. Usługodawca musi zweryfikować poprawność
publikacji. Musi to nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia
o publikacji. Publikacje co do których nie wniesiono uwag uznane sa za prawidłowe..
Wnoszenie poprawek, po tym czasie, jest odpłatne.
4.9. W przypadku zgłoszonych błędów przez Zamawiającego, Usługodawca poprawia publikację.
4.10. Artykuły utrzymywane są przez Usługodawcę przynajmniej przez okres jednego
roku w niezmienionej treści.
4.11. Zobowiązanie Usługodawcy wygasa jeśli:
4.11.1.Usługodawca zawiesił działalność portalu z publikacją,
4.11.2. Portal z publikacją otrzyma filtr google lub analogiczny – wtedy Usługodawca może
zmienić linki na nofollow lub usunąć publikację.
4.12. Usługodawca ma prawo do zmiany adresu URL publikacji w trakcie okresu publikacji.

§ Reklamacje

5.1. Reklamacje winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres kontakt@trafficpeaks.
pl
5.2. Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail wnoszącego reklamację, datę i czas zamówienia
oraz krótki opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
5.4. Usługodawca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną.

§ Postanowienia końcowe

6.1 Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Traffic Peaks sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 12A/B4, [email protected]. Dane kontaktowe Administratora służą także do realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 6 lat po jej rozwiązaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.
6.2 W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego