Regulamin

Regulamin publikacji artykułów na portalach Traffic Peaks

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług publikowania artykułów na portalach internetowych
  spółki Traffic Peaks, na rzecz Dostawców treści (dalej: „Zamawiający”).
  1.2. Usługa świadczona jest przez firmę Traffic Peaks Sp. z o.o. (dalej: „Usługodawca”).
 2. Usługa i korzystanie z usługi
  2.1. Świadczona usługa polega na publikacji artykułów tematycznych („Artykuły”).
  2.2. Usługa świadczona jest odpłatnie, na warunkach umieszczonych w kolejnych postanowieniach
  Regulaminu.
 3. Warunki świadczenia Usługi
  3.1. Usługodawca na posiadanych Portalach publikuje nadesłane przez Zamawiających artykuły.
  3.2. Przesłanie przez Zamawiającego artykułu jest równoznaczne z zapewnieniem, że Zamawiający
  posiada prawa majątkowe autorskie do artykułu w zakresie, w jakim artykuł ten zostaje
  wykorzystany na potrzeby publikacji na Portalach Traffic Peaks oraz, że artykuł jest
  unikalny i nigdy nie był publikowany w sieci Internet. W przypadku stwierdzenia, że nadesłany
  artykuł był już wcześniej opublikowany i nie jest unikalny lub, że Zamawiający nie
  posiada do niego praw autorskich Usługodawca może:
  3.2.1. usunąć opublikowany artykuł z Portalu w trybie natychmiastowym
  3.2.2. nie jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia za publikację.
  3.2.3. zażądać zapłacenia kary
  3.2.4. w przypadku braku majątkowych praw autorskich Zamawiającego do artykułu może
  wystąpić o zaspokojenie roszczeń autora/właściciela majątkowych praw autorskich
  3.3. Zamawiający zezwala Usługodawcy na przesłanie faktury w formie elektronicznej.
  3.4. Zamawiający nie może działać na szkodę Usługodawcy, to znaczy, że nie może zamieszczać
  w artykułach nienaturalnych linków. W przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z
  Regulaminem Usługodawca ma prawo usunąć opublikowany artykuł z Portalu i nie jest zobowiązany
  do zwracania wynagrodzenia za publikację.
  3.5. Artykuł może być oznaczony jako „Artykuł sponsorowany” lub „Informacja prasowa” lub
  „Artykuł partnera serwisu” – lub nie oznaczony. Sposób oznaczenia jest ustalany przy składaniu
  zamówienia.
  3.6. Usługodawca i Zamawiający mogą w drodze pisemnych uzgodnień ustalić inne warunki
  świadczenia usług niż opisane w niniejszym regulaminie. W razie wątpliwości lub rozbieżności
  stanowisk Usługodawcy i Zamawiającego obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.
 4. Artykuły
  4.1. Artykuły to unikalne treści opisujące usługę, wydarzenie, produkt itp.
  4.2. Artykuł może mieć charakter reklamowy oraz może posiadać aktywne linki do stron wskazanych
  przez Dostawcę. W przypadku artykułu o charakterze reklamowym Zamawiający
  jest zobowiązany posiadać odpowiednie prawa, w tym autorskie i inne uprawniające go do
  posługiwania się oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.
  4.3. Zamawiający za pomocą e-mail ([email protected] lub [email protected])
  zamawia publikację na wskazanych przez siebie Portalach.
  4.4. Do zamówienia publikacji artykułu dochodzi kiedy zostanie ono przesłane na e-mail oraz
  pozytywnie zweryfikowane przez Usługodawcę.
  4.5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za zamówienie w momencie otrzymania Faktury,
  stosownie do wskazanego terminu płatności.
  4.6. Usługodawca jest zobowiązany do opublikowania artykułu do 5 dni roboczych od otrzymania
  informacji.
  4.7. W przypadku nietypowych wytycznych po stronie Zamawiającego, Usługodawca może nie
  opublikować artykułu lub wnieść o uiszczenie dodatkowej opłaty za wymagania Zamawiającego.
  4.8. Po opublikowaniu artykułu Usługodawca zobowiązany jest do przesłania linku do publikacji
  na adres e-mail z którego otrzymał zamówienie. Usługodawca musi zweryfikować poprawność
  publikacji. Musi to nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia
  o publikacji. Publikacje co do których nie wniesiono uwag uznane sa za prawidłowe..
  Wnoszenie poprawek, po tym czasie, jest odpłatne.
  4.9. W przypadku zgłoszonych błędów przez Zamawiającego, Usługodawca poprawia publikację.
  4.10. Artykuły utrzymywane są przez Usługodawcę przynajmniej przez okres jednego
  roku w niezmienionej treści.
  4.11. Zobowiązanie Usługodawcy wygasa jeśli:
  4.11.1.Usługodawca zawiesił działalność portalu z publikacją,
  4.11.2. Portal z publikacją otrzyma filtr google lub analogiczny – wtedy Usługodawca może
  zmienić linki na nofollow lub usunąć publikację.
  4.12. Usługodawca ma prawo do zmiany adresu URL publikacji w trakcie okresu publikacji.
 5. Reklamacje
  5.1. Reklamacje winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres [email protected]
  pl
  5.2. Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail wnoszącego reklamację, datę i czas zamówienia
  oraz krótki opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
  5.4. Usługodawca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną.
 6. Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego