Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych) jest Traffic Peaks sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka
12A/B4, [email protected]. Dane kontaktowe Administratora służą także do realizacji
praw osób, których dane dotyczą w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych
osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią
udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której
dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub
sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności
co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi
nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych
mogą być podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora współpracujące w
ramach outsourcingu (hosting danych). Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać
przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we
wstępie.